By submitting your an ad, you agree to our terms of use and our Privacy policy and acknowledge and permit that data you provide, including use of services may be stored to the FaireAds database.

Luo ilmoitus

Anna tässä ilmoituksen tiedot. Mitä enemmän tietoja annat, sitä enemmän saat kyselyitä!

Terms and conditions

LUE EHDOT HUOLELLISESTI LÄPI.

1. Yleiset ehdot

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Traktoripörssi.fi -sivuston (myöhemmin Palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut (myöhemmin Palvelut) tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Palveluntarjoajan tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita.

Rekisteröityessään Palveluun Asiakas on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Tällöin Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille syntyy näiden käyttöehtojen mukainen sopimus. Asiakas on jokainen yksityishenkilö tai yritys, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Asiakas on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on myöntänyt Asiakkaalle salasanan. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, Palvelun sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Palvelussa voi olla sekä maksuttomia että maksullisia osia. Palveluntarjoajalla on oikeus ratkaista, keitä Palvelun käyttäjiä pidetään yksityishenkilöinä ja mitä jätettyjä ilmoituksia yksityisinä ilmoituksina.

2. Käyttöoikeus

Asiakas saa oikeuden Palvelun käyttöön rekisteröityessään käyttäjäksi ja saadessaan käyttäjätunnuksen. Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Asiakas vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakas on vastuussa salasanan salassapidosta.

3. Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai palvelun välityksellä Asiakkaalle. Muutokset tulevat voimaan heti. Asiakas hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

4. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

4a) Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

4b) Asiakkaalla ei ole oikeutta, ilman Palveluntarjoajan suostumusta, lähettää tai välittää Palvelussa mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia. Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelussa myytäväksi, lainattavaksi, vuokrattavaksi tms. tarjoamansa tavarat ja palvelut eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan.

4c) Palveluntarjoajalla on oikeus estää luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

4d) Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Asiakas voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää kaupallista materiaalia. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Asiakkaan aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Asiakas ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallettamaansa materiaaliin liittyvistä riitaisuuksista. Asiakas myöntää Palvelun tarjoajalle ja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille oikeuden editoida, kopioida, julkaista ja levittää materiaalia, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville.

4e) Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelumaksuista. Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisesta käytöstä aiheuttamansa vahingot.

4f) Palveluntarjoajan vastuun rajoitukset: Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välittävien tuotteiden ja palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa käytössä olevien mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa ja muuttaa tai poistaa palstoilla esitettävien kirjoitusten sisältöä. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus muuttaa jätettyjen ilmoitusten otsikointia sekä oikeus olla julkaisematta kuvia, jotka ovat sen käsityksen mukaan asiaankuulumattomia tai epäasiallisia. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.
Palveluntarjoaja kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Lopettamisesta ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

4g) Palvelun käytettävyys: Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

4h) Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

4i) Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Asiakkaasta johtuvista syistä vähintään kolmeksi(3) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajalle, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntarjoaja on ilmoittanut Asiakkaalle ennakkoon. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

4j) Asiakkaan Palveluun laittama aineisto säilytetään vain Palvelussa ilmoitetun ajan. Palveluntarjoaja on oikeutettu tuhoamaan Palveluun jätetyn aineiston kohtuullisen ajan kuluttua mainitun ajan kuluessa ilmoitetun ajan päätyttyä.

4k) Irtisanominen: Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Asiakkaan oikeuden käyttää Palvelua. Asiakas vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

4l) Riitojen ratkaisu: Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

4m) Tietosuoja-asetuksen näkökulmasta henkilötietoa siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle Intiaan. Henkilötietojen varsinaista käsittelyä rekisterinpitäjän kaupallisiin tarkoituksiin ei kuitenkaan tehdä Intiassa. Palvelua ylläpitävillä kehittäjillä on kuitenkin työnkuvan vuoksi rajoitettu pääsy hallintapaneeliin ja palvelimelle esim. teknisten ongelmien selvittämiseksi

4n) EU:n tietosuoja-asetuksen näkökulmasta henkilötietoja siirretään seuraaviin maihin: Hollanti (palveluntarjoajan konesalin sijaintipaikka), Intia

4o) Tämän sivuston hyödyntämän alustan toiminnallisuuteen ei kuulu profilointi käyttäjistä kerättyjen henkilötietojen ja/tai toiminnan perusteella. Sivustoon integroitu kolmannen osapuolen työkalu Google Analytics kuitenkin soveltuu myös profilointitarkoituksiin. Täältä voit tutustua Googlen yksityisyyskäytäntöihin: https://privacy.google.com/ Jos haluat estää Googlen tekemän profiloinnin sivuston käyttösi pohjalta, tutustu Googlen tähän tarkoitukseen kehittämään työkaluun: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

5. Muut ehdot

Koska Palvelu on markkinointirahoitteinen palvelu, on sen jatkumisen edellytyksenä markkinointipohjainen viestintä. Asiakkaalle voidaan esittää kaupallista viestintää ja tietoa Palvelusta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista, Palvelun päättymisestä, sen uusimisesta sekä Palveluun läheisesti liittyvistä muista palvelutuotteista itse palvelun sivustossa ja sähköpostissa taikka muuten. Rekisteröinnin yhteydessä Asiakkaalla on mahdollisuus valita, haluaako hän sallia vai ei suoramarkkinointikirjeiden vastaanottamisen sähköpostiosoitteeseensa. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata käyttäjien Internet- käyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Asiakkaan antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta Asiakkaan antamia tietoja itsestään kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan nimenomaista lupaa.

Palveluntarjoaja avustaa tarvittaessa poliisia ja muita viranomaisia samoin kuin vakuutusyhtiöitä ja näiden yhteistyökumppaneita mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä luovuttamalla näille tarvittaessa yksittäisen ilmoituksen jättäneen Asiakkaan IP-osoitteen tai muut tiedot.

Privacy policy

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Terramedia Oy

Y-tunnus: 2589633-5

Postiosoite: Lautamiehentie 3, 02770 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Pentti Törmä

Postiosoite: Lautamiehentie 3, 02770 Espoo

Puhelin: 040-5636889

Sähköposti: pentti.torma@terramedia.fi

3. Rekisterin nimi

Terramedia Oy:n asiakasrekisteri ja Terramedia Oy:n sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen (tilauksen vahvistaminen laskun maksamisen kautta)
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, asiakkaan yritystoimintaa liittyvät tiedot, kuten peltopinta-ala ja tuotantosuunta.
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä Terramedian rekistereitä ylläpitävään Jaicom Oy:n asiakaspalveluun puhelimitse 03 42465312 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

loder image